• ozobot

  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 • zainteresowania

  rozwijanie zainteresowań i umiejętności

 • klasy pływackie

  nauka pływania

 • sztandar

  tradycja i nowoczesność

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@sp17.jaworzno.edu.pl

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych Szkoły Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, SP nr 17 w Jaworznie  informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Starowiejskiej 15;
 2. Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Panią Martę Musiał, z którym można skontaktować  poprzez e-mail iod@sp17.jaworzno.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty; ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

Monitoring – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo” informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Starowiejskiej 15, tel 32 7629218 ; reprezentowana przez Dyrektora;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów, Panią Martą Musiał w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail iod@sp17.jaworzno.edu.pl;
 3. Administrator przetwarza  dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie objętym monitoringiem oraz dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub czynów niepożądanych naruszających reguły życia społecznego;
 4. Dane osobowe -w postaci monitoringu wizyjnego- przetwarzane będą w związku z  wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych;
 5. Obszar objęty monitoringiem to korytarze szkolne oraz  schody przy wejściu do szkoły. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują znaki graficzne z piktogramem kamery umieszczone bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku), na drzwiach wejściowych lub w innych widocznych miejscach;
 6. Dane w systemie monitoringu (zapisy z monitoringu) przechowywane będą przez okres 30 dni, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań. Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono;
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby;
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 11. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony;

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie